Disclaimer

Deze website, www.csanbiportaal.nl, (hierna te noemen:“website”) is een website van Capital Support B.V. (Capital Support) en is uitsluitend gericht op Nederland. Op het gebruik van deze website is de hierna volgende disclaimer van toepassing.


Informatie

Er kunnen aan de verstrekte informatie op deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan ieder moment zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Capital Support geeft expliciet noch impliciet enige garantie dat de informatie op deze website juist, volledig of actueel is. De informatie op deze website mag uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid door de bezoeker zelf worden gebruikt.

De op deze website opgenomen informatie is geen aanbod van of uitnodiging tot het doen van een aanbod voor – of verband houdende met – een financiële dienst of financieel product. Capital Support kan er niet voor in staan dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in andere jurisdicties dan de Nederlandse. De gebruiker dient zelf na te gaan welke lokale wetten en regelingen van toepassing zijn bij gebruik van deze website buiten de Nederlandse jurisdictie en zich aan die wetten en regels te houden.


Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, patenten en intellectuele eigendommen die van toepassing zijn op deze website behoren te allen tijde toe aan Capital Support. Elke vorm van reproductie en gebruik van een kopie van de inhoud van de website voor andere doeleinden dan privégebruik, is strikt verboden.

Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Support.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

Capital Support stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren, maar het goed laten functioneren is afhankelijk van vele factoren, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of naar behoren functioneert. Capital Support zal er alles aan doen om het functioneren van de website te beschermen of zo snel mogelijk te herstellen. De Gebruiker heeft te kennen gegeven het Platform te willen gebruiken om te voldoen aan de publicatieplicht. Capital Support stelt dit platform ter beschikking aan de Gebruiker. De Gebruiker is verantwoordelijk voor een correcte inhoud van de aan te leveren jaarstukken, tenzij de Gebruiker Capital Support ook een opdracht tot controle of bewerking van de jaarstukken gegeven heeft. Zolang de overeenkomst van kracht is, alsook na beëindiging hiervan, zal Capital Support geheimhouding betrachten met betrekking tot informatie die te harer kennis is gekomen door deze overeenkomst, in overeenstemming met de geldende regelgeving op dit terrein, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens.


Toepasselijk recht

Op deze website van Capital Support en deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.