Stichting Breunesse Van Ginkel

Basis

RSIN

855907575

KvK

64928608

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 31 december 2015.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid,

onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het als algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen

of daarvoor in de plaats komende regeling financieel ondersteunen van charitatieve instellingen op het gebied van de zorg voor kinderen,

minderbedeelden, gezondheidszorg en zending in ontwikkelingslanden en elders, alles in de ruimste zijn van het woord – zomede al hetgeen

daarmee in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Stichting bepaalt zelf aan welke doelen zal worden gedoneerd. Om die reden worden aanvragen van derden niet in behandeling genomen.

 

Financiën

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 36.000,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2022 is aan doelbestedingen een bedrag van € 36.000,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  J. Dijkshoorn

Penningmeester:  CSGK B.V.

Secretaris:  P. de Jonge

Bestuurslid:  B.W. Breunesse

Bestuurslid:  A.J. Schaap

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.