Stichting de Merel

Basis

RSIN

815522836

KvK

27265260

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2508 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 18 oktober 2003.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33,

eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk en als charitatieve wetenschappelijke en het algemeen nut

beogende instelling, derhalve een instelling als bedoeld in artikel 24, vierde lid, Successiewet 1956, bevorderen

van de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord, onder meer door het (doen) coördineren en

stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de gezondheidszorg (in het bijzonder geneeswijzen,

herstel en revalidatie), het bevorderen van de opleiding van deskundigen zowel in medische- als niet-medische

disciplines en het bevorderen van aanvullend onderwijs aan artsen en anderen die bij de zorg voor patiënten

zijn betrokken, het (doen) scheppen van de voorwaarden, waarbinnen een samenwerking gerealiseerd kan

worden tussen alle organisaties, ziekenhuizen en personen die bij de zorg van patiënten betrokken zijn, zodat

deze zorg, gezien de mogelijkheden en de ontwikkelingen van wetenschap en techniek aan een ieder, die zulks

behoeft, kan worden geboden, voorlichting aan hulpverleners, en alle overige activiteiten die tot het doel bevorderlijk

kunnen zijn;

 

De stichting streeft haar doel uitsluitend na op een wijze die past binnen het charitatieve, wetenschappelijke en

algemeen nut beogende karakter van de stichting.

Financiën

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 780.840,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2022 is aan doelbestedingen een bedrag van € 436.452,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  CSGK B.V.

Penningmeester:  T.A. Holtrop

Bestuurder:  S.C. Cannegieter

Bestuurder:  J.G. Langendonk

Bestuurder:  J.M. Prins

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

De bestuurders (behalve de voorzitter) zullen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding van Eur 500,- ontvangen.