Stichting Maria E Dorrepaal

Basis

RSIN

812892318

KvK

41150967

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2508 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Stichting is opgericht op 9 maart 1924.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33, eerste lid,

onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

a. Het verlenen van geldelijke steun aan herstellenden om hen weer geheel geschikt te maken voor het gewone dagelijkse leven;

b. Het verlenen van geldelijke steun aan rechtspersonen, welker doel onder meer het sub a omschrijven doel omvat en welke een

algemeen maatschappelijk belang beogen, Alles in de ruimste zin des woords.

Financiën

In het boekjaar 2018 is aan doelbestedingen een bedrag van €   97.963,- uitgekeerd.

In het boekjaar 2019 is aan doelbestedingen een bedrag van €   138.173,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter:  De heer B.W.L. Boreel

Penningmeester:  De heer P.M.A. van Berckel

Bestuurslid:  Mevrouw N.H.D. Van Cleef-de Vos

Bestuurslid:  Mevrouw K.L.M. de Vos

Bestuurslid:  De heer O.M. Nunnikhoven

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen onkostenvergoeding.