Stichting Sirtema

Basis

RSIN

819617386

KvK

34305048

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

Den Haag

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@capitalsupport.nl

Strategie

De Sirtema Stichting is opgericht op 18 juni 2008.

De stichting gebruikt de opbrengsten van het vermogen om begunstigingen te doen in het kader van de statutaire doelstelling.

Doelstelling

De Sirtema Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen van haar revenuen aan algemeen nutbeogende instellingen zowel in Nederland als in het buitenland. De Sirtema Stichting tracht haar doelen voornamelijk te realiseren door het geven van herkenbare bijdragen aan doelen met een specifiek karakter waarmee ‘het verschil wordt gemaakt’. Het bestuur prefereert dit boven giften die slechts als marginale bijdragen in een grotere geldstroom vallen. Aanvragen die niet op uitnodiging van het bestuur zijn binnengekomen kunnen ongemotiveerd worden afgewezen.

Financiën

In het boekjaar 2020 is aan doelbestedingen een bedrag van € 63.000 uitgekeerd.

In het boekjaar 2021 is aan doelbestedingen een bedrag van € 33.000 uitgekeerd.

Bestuur

Mevrouw F.J. Grovestins – voorzitter

P.J. van Duinen – penningmeester

R.E. Rogaar – bestuurslid

Mevrouw C.E.S. de Cock – bestuurslid

Mevrouw S. van Manen – secretaris

Bevoegdheden van het bestuur

Er is gezamenlijke bevoegdheid.

Beloningsbeleid

De bestuurders zullen voor hun werkzaamheden in principe geen vergoeding ontvangen.

Op incidentele basis kan het bestuur besluiten hiervan af te wijken.