Vermas Foundation

Basis

RSIN

863413547

KvK

84852283

Contact Gegevens

Postadres

Postbus 16710

Postcode

2500 BS

Plaats

DEN HAAG

Telefoon

070-7112300

E-mail

info@vermasfoundation.org

Strategie

De Stichting is op 21 december 2021 opgericht.

De Stichting heef de intentie om een waardevolle bijdrage -terug- te geven aan
de Nederlandse maatschappij. Deze bijdrage kan in de vorm zijn van donaties en/of maatschappelijk
investeringen. Het vermogen wordt gevormd door subsidies, giften, legaten of het geen door erfstellingen
wordt verkregen, alsmede andere baten.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk en beoogt werkzaam te zijn als een instelling van algemeen nut in artikel 6:33,
eerste lid, onderdeel b van de Wet IB 2001 dan wel de daarvoor te eniger tijd in de plaats gestelde regeling.

Doelstelling

Het doel van de foundation is het dienen van de meeste kwetsbare doelgroepen in de maatschappij in de breedste zin van het woord.
De foundation richt zich in principe alleen op de Nederlandse maatschappij en de organisaties moeten zich kwalificeren
naar de Nederlandse ANBI vereisten.

Financiën

In het boekjaar 2022 is aan doelbestedingen een bedrag van € 137.200,- uitgekeerd.

Bestuur

Voorzitter: D. Massaar

Penningmeester: M. Massaar

Secretaris: N.J. Dingemanse

Bevoegdheden van het bestuur

Geen van de bestuurders kan handelen namens de stichting als ware het zijn/haar vermogen is. Bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd en handelen ten alle tijden in het belang van de stichting.

Beloningsbeleid

Aan de bestuurders wordt geen beloning toegekend.